Programma 1 Algemeen bestuur en communicatie

Programma 1 Algemeen bestuur en communicatie

Binnen dit programma geven we inzicht over de taakverdeling tussen gemeentelijke bestuursorganen en de relatie tussen de inwoners en het gemeentebestuur. Deze relatie is vooral gebaseerd op de voortdurende dialoog met inzet van de huidige middelen waarbij we de verschuiving naar digitale kanalen aanmoedigen. Het Nieuwe Werken komt straks niet alleen tevoorschijn in een nieuwe werkomgeving met meer inspiratie, maar zeker ook in de dienstverlening richting inwoners. Hierbij wordt de inbreng van de burger in de context van "meewerkend Boxtel" zeker gevraagd en de mogelijkheid daartoe gegeven.

 


Meerjarige ontwikkelingen tot en met 2019 (exploitatie)

Toelichting exploitatie

Bestuursorganen

 • Voor een periode van 3 jaar zijn er middelen opgenomen voor de intergemeentelijke samenwerking. In 2017 is een extra budget opgenomen van € 400.000.
 • In 2014 is er een incidenteel voordeel van 220.000 wegens het vervallen van de voorziening Vlagheide.
Meerjarige ontwikkelingen tot en met 2019 (investeringen)

Toelichting investeringen

ICT

 • Een groot gedeelte van de toekomstige investeringen is opgeheven, omdat een hoger exploitatiebudget voor de continuering van de dienstverlening belangrijker is. Nieuwe investeringen dienen zichzelf terug te verdienen.
 • De intergemeentelijke samenwerking zal straks ICT investeringen opnieuw beoordelen.

Huisvesting

 • De verbouwingswerkzaamheden zijn medio 2015 afgerond.
Meerjarige ontwikkelingen tot en met 2019 (reserves en voorzieningen)

Toelichting reserves en voorzieningen

Vlagheide

 • De voorziening Vlagheide is opgezet om het risico van het niet bereiken van het doelvermogen af te dekken. In verband met de dekking van 2014 is de voorziening opgeheven.
Wat mag het kosten?

Toelichting cijfers rekening 2014 – begroting 2015 – begroting 2016

Bestuursorganen

 • De pensioenlast in 2016 kan gaan dalen. Daarnaast is de verwachting dat een oud wethouder geen wachtgeldregeling meer nodig heeft. Het voordeel is € 50.000.
 • De intergemeentelijke samenwerking is gestart in 2014. Het budget van 2014 is grotendeels overgeheveld naar 2015. 
 • De hogere geraamde kosten voor communicatie zijn met name gericht op de verdere uitbouw van 'meewerkend boxtel'.
 • In 2014 is de voorziening Vlagheide opgeheven omdat het Stadsgewest waarschijnlijk voldoende doelvermogen zal hebben.
 • Tevens is er een uitkering geweest van € 241.100 van de pensioenverzekeraar Loyalis als gevolg van een beëindiging wegens waardeoverdracht naar het ABP van een oud wethouder. 

Bestuursondersteuning

 • Geen relevante afwijkingen

Burgerzaken

 • De grootste afwijking tussen 2014 en 2016 zijn de reisdocumenten. De kosten zijn gegroeid maar ook de opbrengsten zijn behoorlijk gestegen. De kostenramingen zijn achtergebleven, terwijl de ramingen van de opbrengsten wel aangepast werden. Het kostenverschil tussen jaren is € 100.000 en het opbrengstenverschil is beperkt tot € 38.000.