Meerjarige ontwikkelingen tot en met 2019 (exploitatie)

Toelichting exploitatie

Bestemmingsplannen

 • Naast 2015 zijn er ook voor de volgende jaren extra middelen opgenomen voor bestemmingsplannen: in 2016 voor het bestemmingsplan Centrum € 10.000; in 2017 voor harmonisatie van de bestemmingsplannen van Boxtel, Haaren en Sint-Michielsgestel € 25.000 en in 2018 voor de start van de herziening plan Buitengebied eveneens € 25.000.

Plattelandsvernieuwing

 • Voor de uitvoering van het project Landschappen van Allure zijn ramingen opgenomen tot en met 2017.

Grondexploitaties

 • Er zijn meerdere complexen in exploitatie. Door afsluiting van exploitaties van complexen zijn de ramingen in 2018 aanmerkelijk lager.

Verkoop onroerend goed

 • In de begroting is een taakstellende opbrengst uit verkoop van onroerend goed opgenomen van € 250.000 in 2015 en 2016.
Meerjarige ontwikkelingen tot en met 2019 (investeringen)

Toelichting investeringen

Belevingscentrum De Vleut

 • In de Programmabegroting van het project Landschappen van Allure is voorzien dat voor de realisatie van een belevingscentrum nabij de gemeente Best een geldlening zal worden verstrekt. 

De Serenade

 • In 2014 is gestart met de uitbreiding van de Serenade met een opslagruimte.
Meerjarige ontwikkelingen tot en met 2019 (reserves en voorzieningen)

Toelichting reserves en voorzieningen

Grondexploitatie

 • De reserve is door de economische crisis aangesproken voor het treffen van verliesvoorzieningen op de verschillende exploitaties. Andere onttrekkingen ter financiering van overig beleid zijn afgebouwd. Omdat een reserve geen negatieve stand mag hebben vindt aanvulling plaats vanuit de algemene middelen.

Plattelandsvernieuwing

 • In 2015 wordt een bedrag onttrokken ter egalisering van de lasten en baten m.b.t. de Plattelandsvernieuwing en het project Landschappen van Allure. Het saldo van de reserve wordt gereserveerd voor mogelijke tegenvallers. 

Onderhoud Gebouwen

 • Vanuit de exploitaties van de gemeentelijke gebouwen worden stortingen gedaan in de voorziening en worden de uitgaven direct ten laste van deze voorziening gebracht.
Wat mag het kosten?

Toelichting cijfers rekening 2014 – begroting 2015 – begroting 2016

Bestemmingsplannen

 • In de begroting is een structureel bedrag opgenomen van € 80.000 voor het actualisering van bestemmingsplannen en voor externe stedenbouwkundige adviezen. De bestemmingsplannen Vorst en Centrum vergen een extra  incidenteel budget van € 100.000.

Plattelandsvernieuwing

 • De geraamde budgetten betreffen voornamelijk  de uitvoering van de projecten binnen Landschappen van Allure. Voor uitvoering van een nieuw programma Stika tot en met 2019, is jaarlijks € 35.000 opgenomen.

Gronden en gebouwen

 • In 2014 is de taakstellende opbrengst uit verkoop eigendommen ruimschoots gerealiseerd. Voor 2015 en 2016 is er een nieuwe taakstelling opgenomen van € 250.000 per jaar.
 • De lasten en baten voor de gemeente met betrekking tot de uitbreiding van de Serenade zijn in de begroting verwerkt.

Grondexploitatie

 • Bij de jaarrekening 2014 zijn de exploitaties van de complexen geactualiseerd en doorgeleid naar de begroting. Actualisatie heeft geleid tot een voordeel (minder nadeel) van per saldo € 560.677 over 2016 tot en met 2019 ten opzichte van de vorige begroting.
 • In paragraaf G (Grondbeleid) is meer gedetailleerde informatie opgenomen.

Kapitaallasten

 • De kapitaalasten betreffen voornamelijk de gedane investeringen in de gemeentelijke gebouwen.

Mutaties reserves

 • De lasten en baten via de resultaatbestemming betreffen de grondexploitaties.