Programma 11 Volkshuisvesting en monumentenzorg

Programma 11 Volkshuisvesting en monumentenzorg

Boxtel wil haar inwoners op een verantwoorde manier huisvesten. Hiervoor zijn diverse beleidskaders opgesteld zoals prestatieafspraken tussen de woonstichtingen en de gemeente, Woonvisie, de Bouwverordening etc.

 


Meerjarige ontwikkelingen tot en met 2019 (exploitatie)

Toelichting exploitatie

Algemeen

  • Er zijn binnen het programma geen nieuwe ontwikkelingen die van invloed zijn op de budgetten.
Meerjarige ontwikkelingen tot en met 2019 (investeringen)

Toelichting investeringen

Startersleningen

  • Voor 2015 is nog budget beschikbaar voor startersleningen. 
Meerjarige ontwikkelingen tot en met 2019 (reserves en voorzieningen)

Toelichting reserves en voorzieningen

Monumentenbeleid

  • Door minder subsidieverstrekkingen is de reserve in 2014 afgeroomd. 

Egalisatie bouwvergunningen

  • Het resultaat op bouwleges wordt niet meer afgewikkeld via de egalisatiereserve maar direct via het rekeningresultaat. Het resterende saldo is in 2014 vrijgevallen.

Volkshuisvestingsfonds

  • In 2015 wordt een laatste bijdrage ontvangen uit het plan Sparrenlaene. 
Wat mag het kosten?

Toelichting cijfers rekening 2014 – begroting 2015 – begroting 2016

Volkshuisvestingsfonds

  • In de begroting is een bijdrage geraamd m.b.t. het plan Sparrenlaene. Door de crisis op de woningmarkt is de bijdrage over meerdere jaren verdeeld. In 2015 wordt de laatste bijdrage ontvangen van € 98.000. 

Woonvisie

  • In 2015 is een eenmalig budget opgenomen van € 20.000 voor het opstellen van de visie.

Bouwvergunningen

  • Resultaat op ontvangen bouwleges wordt niet meer afgehandeld via de egalisatiereserve maar komen direct ten laste/gunste van het rekeningresultaat.

Kapitaallasten

  • De kapitaallasten betreffen de rentelasten van verstrekte geldleningen aan de woonstichtingen en startersleningen.