Programma 12 Financiën

Programma 12 Financiën

We zorgen er voor dat we als gemeente niet meer geld uitgeven dan we ontvangen. We schuiven geen lasten door, maar gaan verantwoord met ons geld om. Transparant en laagdrempelig bieden we financiële overzichten aan. Deze digitale begroting draagt bij aan het inzichtelijk maken van onze taken met het daarbij behorende financiële overzicht.

 


Meerjarige ontwikkelingen tot en met 2019 (exploitatie)

Toelichting exploitatie

Algemeen

  • Er zijn binnen het programma geen nieuwe ontwikkelingen die van invloed zijn op de budgetten.
Meerjarige ontwikkelingen tot en met 2019 (reserves en voorzieningen)

Toelichting reserves en voorzieningen

Algemene reserve

  • Algemene reserve: het sluitend maken van diverse meerjarenbegrotingen verloopt via de algemene reserve. Ook de saldi van de diverse bestuursrapportages lopen via deze reserve evenals de jaarlijkse overhevelingen. Voor een meer gespecificeerd overzicht wordt verwezen naar bijlage 2.

Afdekking kapitaallasten

  • Zoals aangegeven in de Nota reserves en voorzieningen 2014 zijn de voorheen aparte reserves ter afdekking van een specifiek kapitaalgoed samengevoegd tot één reserve ter afdekking van kapitaallasten van afgeronde investeringen. 
Wat mag het kosten?

Toelichting cijfers rekening 2014 – begroting 2015 – begroting 2016

Beleggingen

  • In 2015 is beduidend minder BNG- dividend ontvangen dan begroot.

Gemeentelijke belastingen

  • De verschillen worden veroorzaakt door enerzijds de verhoging van de tarieven en anderzijds de herberekening van de WOZ waarden. Afgezien van autonome ontwikkelingen in het onroerend goed bestand is uitgangspunt geweest dat de OZB-opbrengst met 3% stijgt in 2016.

Gemeentefonds

  • De inkomsten Gemeentefonds vanaf 2015 stijgen structureel omdat het Rijk via het Gemeentefonds € 21,9 miljoen verstrekt voor het Sociaal Domein (Wmo, Jeugd en Participatie).

Stelposten

  • De begrote baten van beleidsproduct 922 betreffen nog in te verdienen stelposten. Voor het jaar 2016 betreft dit de stelpost in te verdienen kapitaallasten (140.000) en personele kosten (317.000).