Programma 3 Openbare ruimte en wijkbeheer

Programma 3 Openbare ruimte en wijkbeheer

De gemeente onderhoudt en beheert de openbare ruimte. Denk aan onze wegen, pleinen en plantsoenen. Bewoners en zeker ook bezoekers willen genieten van een aantrekkelijke, groene en vooral ook veilige woonomgeving in Boxtel, Liempde en Lennisheuvel. Ook maken ze graag gebruik van goed bereikbare en nette winkelgebieden / bedrijventerreinen in een verkeersveilige omgeving. We stimuleren in Boxtel het gebruik van de fiets en langzaam verkeer gaat voor. Initiatieven uit de samenleving (burgerparticipatie) worden steeds belangrijker en de gemeente werkt dan ook graag samen met vertegenwoordigers van buurten en wijken om gezamenlijk krachten te bundelen.


Beleidskaders
Meerjarige ontwikkelingen 2019 (investeringen)

Toelichting investeringen

Herstraten Markt

 • De fasering van de uitvoering en daarmee de aanwending van de beschikbare middelen is ten opzichte van de begroting 2015 aangepast. Aanpassing houdt een verschuiving in van € 800.000 van 2015 naar 2016.

Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg

 • Op 16 juni 2014 is overeengekomen dat het Rijk een financiële bijdrage levert aan het maatregelenpakket PHS Boxtel van € 19,2 mln., de provincie van € 13,2 mln. en dat Boxtel de resterende € 6,0 mln. inbrengt. Dat betekent dat Boxtel exclusief btw een investeringsbedrag van € 5,2 mln. moet begroten; hiervan is al € 2,7 mln. in de bestaande meerjarenbegroting opgenomen, zodat nog een investering van € 2,5 mln. begroot moet worden. Gefaseerd leidt dit tot de investeringsbedragen, zoals opgenomen in 2016/2017/2018.

Tractiemiddelen

 • Op basis van het meerjareninvesteringsplan Tractie zijn voor de komende jaren vervangingen gepland van diverse voertuigen

Parkeren binnenterrein Gemeentehuis

 • In onderzoek is nog hoe hoog de totale kosten, incl. een doorsteek naar de Markt, zullen uitkomen.
Meerjarige ontwikkelingen tot en met 2019 (exploitatie)

Toelichting exploitatie

Exploitatie

 • Voor de nadere onderbouwing/toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de cijfers rekening 2014 - begroting 2015 - begroting 2016.
Meerjarige ontwikkelingen tot en met 2019 (reserves en voorzieningen)

Toelichting reserves en voorzieningen

Investeringsbudget infrastructuur stedelijk gebied

 •  De reserve ISG is opgebouwd uit meerdere uit te voeren programma’s. Binnen deze programma’s heeft een aanpassing van de fasering van de uitvoering en de daarmee gepaard gaande uitgaven plaatsgevonden. De onttrekking voor 2016 heeft relatie met het investeringsbudget Herstraten Markt.

Investeringsbudget grootschalige infrastructuur

 • Deze reserve wordt in 2015 ingezet ter dekking van een deel van de investeringen voor de verbindingsweg Ladonk-Kapelweg.

Wegenbeheer

 • Binnen de tweejaarlijkse cyclus van het groot onderhoud aan de wegen binnen Boxtel loopt het uitvoeringsprogramma 2014-2015 waarbij het merendeel van de uitgaven in 2015 plaatsvinden. Het jaar 2016 is een zogenaamd spaarjaar voor het aankomende uitvoeringsprogramma 2016-2017. 

Reserve parkeervoorzieningen

 • Het gereserveerde budget voor het parkeren binnenterrein gemeentehuis, in afwachting van het onderzoek naar de hoogte van de totale kosten, wordt gefinancierd vanuit deze reserve.

Voorziening verkeersregelinstallaties

 • Vanuit het dekkingsplan is € 150.000 in de begroting opgenomen voor de vervanging van een verkeersregelinstallatie. Het beschikbare budget wordt opgenomen in deze voorziening. 
Wat mag het kosten?


Toelichting cijfers rekening 2014 – begroting 2015 – begroting 2016 

Vastgoedinformatie

 • In 2016 wordt de laatste fase van Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) uitgevoerd.

Buurt- en wijkwerk

 • Vanuit het sociaal domein worden de wijkbudgetten in 2016 structureel opgehoogd voor een totaalbedrag van € 100.000.  Dekking vindt plaats vanuit WMO-smal.
 • In 2015 zijn de wijkvisies en daarmee samenhangende budgetten vastgesteld door de gemeenteraad. Vandaar dat ten opzichte van 2014 het beschikbare budget hoger is.

 Wegen en verlichting

 • De lasten zijn hoger in vergelijking met de begroting 2015. De afgelopen jaren heeft er een bezuinigingstaakstelling gelegen op de storting in de voorziening wegenbeheer. Met ingang van 2016 is de bezuinigingstaakstelling ingelost en is de storting terug op het eerdere niveau.

 Verkeer

 • Vanuit het dekkingsplan zijn een tweetal nieuwe items aan het beleidsproduct verkeer toegevoegd. Voor het mobiliteitsplan (E-laadpalen) is een structureel bedrag van € 15.000 opgenomen en voor de vervanging van een verkeersregelinstallatie incidenteel € 150.000.

Openbaar groen

 • De geraamde lasten zijn voor 2016 hoger als gevolg van het, vanuit het dekkingsplan toegevoegd, budget van (incidenteel) € 30.000 voor de vijver in de boomgaard.

Kapitaallasten en mutaties reserves

 • De kapitaallasten en mutaties in reserves fluctueren over de jaren 2014-2015 en 2016.  Dit wordt veroorzaakt door fasering van de Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg en de financieringswijze.