Programma 4 Economische zaken en toerisme

Programma 4 Economische zaken en toerisme

We zoeken naar mogelijkheden om de lokale economie te versterken en willen aanhaken bij de economische ontwikkelingen in de regio. We willen toerisme en recreatie verder professionaliseren en uitbouwen tot een nieuwe economische drager. Voor wat betreft het buitengebied blijft de beleving van natuur en landschap de kern. Daarnaast willen we de aantrekkingskracht van de toeristenstroom tussen de centra van de Boxtelse kernen en het Boxtelse buitengebied vergroten. Dit kan als ook ons centrum meer te bieden heeft voor bezoekers en als er goede verbindingen zijn. We stimuleren initiatieven van ondernemers op toeristisch en recreatief vlak van harte en denken graag mee.

 


Meerjarige ontwikkelingen tot en met 2019 (exploitatie)

Toelichting exploitatie

Economisch aanvalsplan

  • Voor dit plan zijn in de begroting 2015, 2016 en 2017 respectievelijk de volgende budgetten geraamd van € 234.000, € 525.000 en € 472.000. Toewijzing van budget heeft ook plaats gevonden voor activiteiten binnen andere programma’s van de begroting zoals Greentech, derving parkeeropbrengsten Markt en Branding Boxtel.

Intensivering ‘Beleef Boxtel’

  • In 2015 is € 25.000 geraamd voor de functie’ Informatiepoort van het Groene Woud’ door de Groene Poort in 2015 en 2016.
Meerjarige ontwikkelingen tot en met 2019 (investeringen)

Toelichting investeringen

Lening Glasvezel

  • In 2014 is een lening verstrekt van € 325.000 voor de aanleg van een glasvezelnetwerk op Ladonk-Vorst. Looptijd lening is 10 jaren. De rentelasten worden gesubsidieerd.
Meerjarige ontwikkelingen tot en met 2019 (reserves en voorzieningen)

Toelichting reserves en voorzieningen

Kwaliteitsimpuls Ladonk-Vorst

  • Storting in 2014 van € 500.000 betreft de overheveling vanuit de reserve Lokaal Herstructureringsfonds Boxtel.
  • De onttrekking van eveneens € 500.000 in 2014 is ter dekking van de lasten binnen programma 4. In 2015 vindt onttrekking plaats ter aanvulling van het budget voor het economisch aanvalsplan en ter dekking van de geworven stikstofrechten (€ 71.000). De reserve wordt daarna opgeheven.

Lokaal Herstructureringsfonds

  • De onttrekking in 2014 van € 614.500 betreft het laten vervallen van de 2e tranche van € 500.000 dat is overgeheveld naar de reserve Kwaliteitsimpuls Ladonk-Vorst; € 100.000 ter dekking van de lasten van programma 4 en een subsidie van € 14.500 voor de rentelasten van een aan de BOM verstrekte geldlening voor de aanleg van glasvezel op Ladonk. Dit laatste voor een periode van 10 jaren. 

Bevordering industrievestiging

  • De reserve is opgeheven per 2015.
Wat mag het kosten?

Toelichting cijfers rekening 2014 – begroting 2015 – begroting 2016

Economisch aanvalsplan

  • In 2014 is € 1 miljoen vrij gemaakt voor stimulering van de lokale economie. Dit budget is verdeeld over 2014 tot en met 2017. In 2015 is daarvan € 500.000 begroot. Middels het dekkingsplan 2016-2019 is vanuit de reserve Kwaliteitsimpuls Ladonk-Vorst het budget verhoogd met € 219.000. Van het budget worden o.a een sociaal economisch plan opgesteld, het project Greentech voortgezet, een gevelbeleid opgezet, derving parkeergelden Markt gecompenseerd en er wordt een economisch strateeg aangetrokken. 

Intensivering ‘Beleef Boxtel ’

  • Voor intensivering van ‘Beleef Boxtel’ zijn structurele middelen in de begroting opgenomen van € 15.000. De Groene Poort vervult de functie van informatiepoort voor het Groene Woud. Dit is verlengd tot en met 2016 en daarvoor is € 25.000 per beschikbaar.

Herstructurering MSB

  • Herstructurering van de MSB vereist een bijdrage van € 800.000. In 2014 is hiervoor een subsidie toegekend van € 750.000. De bijdrage aan de herstructurering is begroot in 2015.