Programma 5 Onderwijs

Programma 5 Onderwijs

In het kader van passend onderwijs wordt met partners samengewerkt en binnen samenwerkingsverband de Meierij (met acht gemeenten) aan de thema's: jeugdhulp, leerplicht, leerlingenvervoer, onderwijshuisvesting, onderwijsachterstandenbeleid en aansluiting onderwijs op de arbeidsmarkt.

In Boxtel wordt de aansluiting en samenwerking tussen voorschoolse voorzieningen en basisonderwijs verder versterkt in het belang van het kind. Dit betekent een verdere integratie van jeugd- en onderwijsbeleid en uitbouw van de zorgstructuur in en om de school.

 

 


Meerjarige ontwikkelingen tot en met 2019 (exploitatie)

Toelichting exploitatie

Lokaal onderwijsbeleid

 • De lasten in 2016 zijn hoger door een toename van de apparaatslasten. Oorzaak hiervan is dat op onderwijs, als gevolg van de decentralisatie jeugd, extra aandacht  nodig  is voor het voorkomen van schooluitval en de zorg voor kansarme jeugd/inwoners dat zij doorstromen naar het beroepsonderwijs. Daarnaast  zijn een aantal uren intern anders doorbelast.
Meerjarige ontwikkelingen tot en met 2019 (investeringen)

Toelichting investeringen

Nieuwbouw Michaëlschool

 • De investering is geraamd voor renovatie en nieuwbouw van de Michaëlschool.
Meerjarige ontwikkelingen tot en met 2019 (reserves en voorzieningen)

Toelichting reserves en voorzieningen

IHP voorschoolse opvang

 • Bij de eerste Burap 2014 is besloten om een 12-tal reserves, waaronder de reserve IHP voorschoolse opvang, op te heffen en de saldi toe te voegen aan de algemene middelen. 

Onderhoud onderwijs

 • Vanaf 2015 zijn de schoolbesturen in plaats van de gemeente verantwoordelijk voor het buitenonderhoud van schoolgebouwen.  Als gevolg daarvan is de voorziening grotendeels afgebouwd.
  Voor gymzalen en gebouwen, waarin naast onderwijs andere instellingen zijn gehuisvest, blijft het onderhoud een verantwoordelijkheid van de gemeente. Hiervoor blijft de voorziening bestaan en wordt het meerjarig onderhoudsplan geactualiseerd.

MOP Wilgenbroek binnenzijde

 • De voorziening MOP Wilgenbroek binnenzijde dient ter dekking van de onderhoudslasten die normaliter door de gebruikers van de school worden betaald. Doordat de gemeente het beheer van De Wilgenbroek ter hand heeft genomen, ligt de verantwoordelijkheid voor dit onderhoud (naast de reguliere gemeentelijke taak) bij de gemeente.

Legaat van Cooth

 • Aan de voorziening Legaat van Cooth wordt de bespaarde rente toegevoegd, alsmede de netto opbrengsten uit het legaat, inclusief de exploitatie van het onroerend goed. De afgelopen jaren is de voorziening afgenomen. Omdat het tempo waarmee dit gebeurt niet wenselijk is, worden met ingang van 2016 een deel van de lasten die voorheen op het Legaat drukten, gedekt uit transitiemiddelen voor jeugd. Daarnaast worden uren anders doorbelast.  

 

Wat mag het kosten?

Toelichting cijfers rekening 2014 – begroting 2015 – begroting 2016

Primair onderwijs

 • Ten opzichte van 2016 en 2015 waren de lasten hoger. Tot en met 2014 was de gemeente verantwoordelijk voor het buitenonderhoud en aanpassingen van schoolgebouwen in het primair en speciaal onderwijs. Hiervoor werd jaarlijks een storting in het onderhoudsvoorziening gedaan. Deze is met ingang van 2015 vervallen.
 • De baten 2016 zijn lager omdat in 2015 een raming opgenomen is voor verkoop van een voormalig schoolgebouw.

Voortgezet onderwijs

 • In 2014 waren de lasten hoger door hogere huisvestingskosten voor het VMBO college en het Jacob Roelandslyceum.

Lokaal onderwijsbeleid

 • In 2016 zijn de baten en de lasten lager dan in 2015. Dit komt met name omdat de onttrekking uit het Legaat van Cooth lager is. Daarnaast is zowel bij de baten als de lasten geen raming opgenomen voor  onderwijsachterstandenbeleid (oab).In afwachting van de besluitvorming over de toekomstige bekostigingssystematiek door de Tweede Kamer, is de specifieke uitkering oab met één jaar (2016) verlengd.
 • In 2014 waren de lasten lager door minder uitgaven op leerlingenvervoer, voor- en vroegschoolse educatie en onderwijsachterstandenbeleid. De baten waren  lager door minder inkomsten uit onderwijsachterstandenbeleid. 

Kinderopvang

 • Vanwege de bezuiniging op subsidies zijn de geraamde lasten in 2016 en 2015 lager dan de werkelijke uitgaven in 2014.