Programma 9 Milieu en duurzaamheid

Programma 9 Milieu en duurzaamheid

Duurzaam zijn wij in Boxtel niet zelf, maar samen. Met elkaar maken we onze gemeente energieneutraal. We ondersteunen lokale initiatieven, stimuleren energiebesparing en -productie, faciliteren duurzame bedrijvigheid en gaan graag de dialoog aan over duurzaam ondernemen. Samen met inwoners werken we aan het verminderen van (zwerf)afval. Streven is de kringlopen zoveel mogelijk te sluiten en zo veel mogelijk van het afval te hergebruiken. Met 10 gemeenten blijven we werken aan duurzaam waterbeheer. We gaan voor veilig, voldoende en schoon water. Uiteraard blijven we ook aandacht houden voor ecologische aspecten.


Meerjarige ontwikkelingen tot en met 2019 (exploitatie)

Toelichting exploitatie

Duurzaamheid

 • Voor duurzaamheid en in het bijzonder voor uitvoering van projecten ‘Boxtel Energie Neutraal in 2040’ en Biomassa zijn extra budgetten opgenomen tot en met 2017. Daarna resteren de reguliere budgetten. Voor het project Greentech is in 2016 en 2017 € 200.000 opgenomen.

 

Meerjarige ontwikkelingen tot en met 2019 (investeringen)

Toelichting investeringen

Vuilniswagens

 • Voor 2016 is één van de vuilniswagens van de gemeente aan vervanging toe. De vervanging is opgenomen in het meerjareninvesteringsplan Tractie. 

Rioolbeheer

 • Vanuit het vGRP-5 zijn investeringen  gepland welke in de begroting 2016 en volgende jaren zijn opgenomen. Een specificatie van deze investeringen is opgenomen in het dekkingsplan.
Meerjarige ontwikkelingen tot en met 2019 (reserves en voorzieningen)

Toelichting reserves en voorzieningen

Egalisatie Reinigingstarieven

 • Voor 2016 is de afvalstoffenheffing lager dan de voorgaande jaren. De effecten van Diftar zijn duidelijk merkbaar. De verlaging van de afvalstoffenheffing wordt enerzijds veroorzaakt door verlaging van kosten anderzijds vindt een teruggaaf plaats vanuit de voorziening egalisatie reinigingstarieven. De verwachting is dat de toekomstige effecten vanuit diftar deze teruggaaf zullen gaan vervangen middels verlaging van kosten.

Egalisatie rioolheffing

 • Voor 2016 is de rioolheffing gelijk aan die van 2015. Het saldo van de egalisatievoorziening wordt de komende jaren aangewend als onderdeel van de dekking van de kosten voor de rioolexploitatie naast de inkomsten vanuit de rioolheffing teneinde te komen tot een 100% kostendekking.

Voorziening vervanging riolering en voorziening groot onderhoud rioolbeheer

 • De voorziening vervanging riolering en de voorziening groot onderhoud rioolbeheer  zijn bestemd voor toekomstige vervangingen en toekomstig groot onderhoud met betrekking tot de riolering binnen de Gemeente Boxtel. Vervangingsinvesteringen, groot onderhoud en overige kosten en uitgaven in het kader van de riolering binnen de Gemeente Boxtel zijn opgenomen in het Gemeentelijk Rioleringsplan.

Duurzame Ontwikkeling

 • De reserve dient ter financiering van duurzaamheidsprojecten uit o.a.’ Boxtel, energieneutraal in 2040’. 
Wat mag het kosten?

Toelichting cijfers rekening 2014 – begroting 2015 – begroting 2016

Reiniging

 • In 2014 is Diftar ingevoerd. De uitkomsten van 2014 hebben er toe geleid dat de ramingen voor 2016 neerwaarts konden worden bijgesteld ten opzichte van de begroting 2015. Hierdoor is de afvalstoffenheffing voor 2016 lager dan 2015.

Riolering

 • Het vGRP-5 is nagenoeg gereed. Voor de begroting 2016 en volgende jaren is rekening gehouden met de uitkomsten van dit vGRP. De rioolheffing voor 2016 blijft gelijk aan die van 2015.

Greentech

 • Voor de voortzetting van het project Greentech na realisatie van fase 1 en 2 is zowel voor 2016 als voor 2017 € 200.000 uit het budget van het economisch aanvalsplan gereserveerd.

Biomassa NO Brabant

 • Voor dit project zijn middelen opgenomen tot en met 2017. In dat jaar worden de poorten van de grondstoffenbank geopend.